Sisällön alku

Hollolan kunnankirjaston kokoelmapolitiikka

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

Kirjasto tukee yksilöiden inhimillistä kasvua ja toimivien yhteisöjen kehitystä välittämällä kulttuurin tuottamia tietoja, taitoja ja arvoja.                                                 

Hollolan kirjaston tehtävänä on vastata ensisijaisesti hollolalaisten tiedon, itsensä kehittämisen ja virkistymisen tarpeisiin kehittämällä kirjastoa monipuolisena ja kaikkien tavoitettavissa olevana palveluverkostona.

Aineistonhankinnassa otetaan huomioon paikallisen väestön ikärakenne sekä ammatillinen ja koulutuksellinen jakauma. Valintaan vaikuttavat resurssit, käyttötilastot, kysyntä sekä asiakkaiden toivomukset. Valinnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tasapuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen ottamalla huomioon asiakkaiden erilaiset näkemykset ja mielipiteet. Kirjastoon ei kuitenkaan hankita aineistoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ihannoida väkivaltaa, halventaa vähemmistöjä tai loukata ihmisarvoa.

Päähuomio hankinnassa kiinnitetään kotimaiseen aineistoon. Vieraskielistä aineistoa hankitaan mahdollisuuksien mukaan. Kappalemäärissä otetaan huomioon eri asiakasryhmien tarpeet ja aineiston kysyntä, arvioitu käyttöikä ja saatavuus muualta.

Samat periaatteet koskevat sekä ostettua että lahjoitettua aineistoa.

Pääkirjastolla ja kirjastoautolla on yhteinen kokoelma ja Kalliolan kirjastolla oma kokoelma. Kokoelmia kierrätetään joustavasti kaikkien toimipisteiden välillä.

Kirjastosta lainattavan ja käsikirjastoaineiston ohella täydentävänä palvelumuotona on kaukopalvelu. Kaukolainaksi voidaan tilata sellaista aineistoa, jota Hollolan kirjaston kokoelmissa ei ole.

PÄÄKIRJASTO


Kirjallisuus

Kaunokirjallisuutta hankitaan mahdollisimman laaja-alaisesti ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset lukutottumukset ja mieltymykset. Ruotsin- ja vieraskielistä kaunokirjallisuutta hankitaan kysynnän mukaan. Kirjastoon hankitaan myös isotekstistä kirjallisuutta, äänikirjoja ja satuäänitteitä mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaiden tiedontarve pyritään tyydyttämään mahdollisimman monipuolisesti. Ruotsin- ja vieraskielisellä kirjallisuudella pyritään lisäksi kattamaan sellaisia tiedon alueita, joilla ei ole suomenkielisiä kirjoja.

Oppi- ja kurssikirjojen hankinnalla tuetaan opiskelua, mutta yleisen kirjaston tehtävänä ei ole tyydyttää oppilaitosten koko kurssikirjatarvetta.

Vieraskielistä kirjallisuutta hankitaan vain silloin, kun sillä on yleistä mielenkiintoa. Täytettäviä harjoituskirjoja ja opettajanoppaita ym. oheiskirjallisuutta ei pääsääntöisesti hankita. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden hankinnassa kiinnitetään erityistä huomiota kielen ja kuvituksen tasoon.

Lehdet

Kirjastoon tilataan eniten kysyttyjä valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä. Aikakauslehtien valinnassa otetaan huomioon asiakkaiden tiedontarve ja harrastukset.

 

Musiikkiaineisto

Kirjaston tehtäväkuvasta johdetut aineiston yleiset valintaperiaatteet koskevat myös musiikkia. Täten musiikkiosastolle pyritään valitsemaan aineistoa, joka välittää ja avartaa musiikillista tietämystä, mahdollistaa omaehtoisen musiikinharrastuksen – erityisesti laulu- ja soittotaidon kehittämisen ja ylläpidon – sekä tarjoaa virkistystä ja elämyksiä eri musiikkilajien harrastajille.

Valintaan vaikuttavat aineistomäärärahat, asiakkaiden toiveet ja kunnan musiikkielämän yleispiirteet. Painotettavia asioita ovat kotimaisuus, omaehtoiseen musiikintekemiseen liittyviin tarpeisiin vastaaminen ja historiallisen aspektin huomioonottaminen niissä musiikin osa-alueissa, jotka ovat keskeisiä suomalaisessa musiikkielämässä.

Muu aineisto

Kielikursseja hankitaan ensisijaisesti aikuisopiskelijoille sekä matkailijoille. Myös lapsille ja nuorille hankitaan laadukkaita kielikursseja.

Kirjastoon hankittaviin videoihin ja CD-ROM-levyihin täytyy saada tekijänoikeuksien haltijalta lainausoikeus.

Videoiden ja CD-ROM-levyjen hankinnassa noudatetaan samoja yleisiä periaatteita kuin muunkin kirjastoaineiston hankinnassa.

Uusien tallennemuotojen hankinta aloitetaan, kun niille on tarpeeksi kysyntää ja kun tarjonta on riittävän laadukasta ja monipuolista.

Käsikirjasto

Käsikirjastoon hankitaan ainoastaan sellaista aineistoa, jonka tulee olla aina saatavilla.

Kotiseutukokoelma

Kotiseutukokoelmaan hankitaan Hollolan aluetta koskevaa tietopuolista aineistoa ja hollolalaisten tuottamaa musiikkiaineistoa. Kirjastoon hankitaan myös kotiseutukirjailijoiden kirjoittamaa kaunokirjallisuutta sekä Hollolaa käsittelevää kaunokirjallisuutta.

 

KIRJASTOAUTO

Kirjastoauto palvelee haja-asutusalueita sekä ala-asteen kouluja ja päiväkoteja.

Lapset ja nuoret ovat kirjastoauton suurin käyttäjäryhmä. Aineiston hankinnassa otetaan huomioon lasten- ja nuortenkirjallisuuden monipuolisuus, riittävyys ja kysyntä.

Aikuisille hankitaan omat kappaleet niitä uutuuskirjoja, jotka katsotaan tarpeellisiksi.

Lainattavia aikakauslehtiä tilataan eri ikäryhmille.

Aineistoa vaihdetaan ja täydennetään jatkuvasti pääkirjastosta käsin ottaen huomioon ajantasaisuus ja laaja-alaisuus sekä asiakkaiden tarpeet.

 

KALLIOLAN KIRJASTO

Kalliolan kirjastoon hankitaan pääasiassa suomenkielistä tieto- ja kaunokirjallisuutta ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Kalliolan kirjaston asiakkaista suuri osa on lapsia.

Videoita, CD-ROM-levyjä ja vieraskielistä kaunokirjallisuutta toimitetaan pääkirjastolta siirtolainoina. Siirtolainausta käytetään paljon myös muussa aineistossa oman kokoelman täydentäjänä.

Kalliolan kirjastoon hankitaan myös jonkin verran musiikkiaineistoa, lehtiä ja äänikirjoja pyrkien mahdollisimman monipuoliseen kokoelmaan.

 

VARASTOINTI- JA POISTOPERIAATTEET
 

VARASTOINTI


Kokoelmapolitiikan pääpaino on aktiivisen, lainattavissa olevan kokoelman kehittämisessä, jolloin varasto pidetään mahdollisimman pienenä. Vanha harvoin kysytty aineisto on helposti saatavissa Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston varastosta tai kaukopalvelun avulla muiden kirjastojen varastoista.

Kirjallisuus

Kaunokirjallisuudesta varastoidaan kotimaisen kirjallisuuden ja käännöskirjallisuuden klassikoita.
Tietokirjallisuudesta varastoidaan klassikoita ja ajankuvaa antavia tietokirjoja.

Lehdet

Aikakauslehtiä säilytetään pääsääntöisesti 2 vuotta. Kysytyimpiä lehtiä sailytetään pidempään.
Sanomalehtiä säilytetään tilojen sallimissa rajoissa 1-12 kuukautta.

Av-aineisto

Musiikkiaineistoa ei pääsääntöisesti varastoida, mutta tekniseltä toteutukseltaan vanhentuneita tallennemuotoja säilytetään toistaiseksi odottamassa valtakunnallisia toimenpidesuosituksia. Muuta av-aineistoa ei varastoida.

 

POISTOT


Aineistoa poistetaan sisällön vanhenemisen, vähäisen käytön ja huonon kunnon vuoksi. Palauttamatta jäänyt ja kadonnut aineisto poistetaan kahden vuoden kuluessa.

 

Sivistyslautakunta 16.5.2000 § 22

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista