Sisällön alku

Kirjasto parantaa henkistä hyvinvointia

Kirjaston vaikuttavuustutkimus valmistui.

Lahden kaupunginkirjaston asiakkailta kerättiin tarinoita keväällä 2016 siitä, miten kirjasto vaikuttaa heidän elämäänsä. Aineiston pohjalta valmistui keväällä 2017 Turun Ammattikorkeakoulusta YAMK lopputyö "Kirjasto inspiroi, auttaa ja haastaa : kirjaston vaikuttavuus asiakkaiden kertomana" , jossa selvitettiin asiakkaiden kirjoittamien tarinoiden pohjalta, millaista vaikuttavuutta Lahden kaupunginkirjastolla on. Tutkimukseen valittu laadullinen tutkimusote mahdollisti aineiston kokonaisvaltaisen tutkimisen ja laaja-alaisen tulkinnan joka on välttämätöntä vaikuttavuuden toteamiseksi.

Kirjastojen toiminnalta edellytetään taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Toiminnan tuloksista kerrotaan yleensä tilastoin, joilla ilmaistaan käyttöastetta tai asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset tai korkeat käyttöluvut eivät kuitenkaan vielä sinällään kerro kirjaston vaikuttavuudesta, vaikka voivatkin olla siitä viitteitä. 

Tutkimuksen tuloksena todetaan, että kirjastolla on oheisen kuvan mukaista, kolmenlaista vaikuttavuutta:

Vaikuttavuuden kolme ulottuvuutta

Kirjastonkäytön tuottama henkinen hyvinvointi näkyi tutkimusaineistossa monipuolisina ilmaisuina. Tarinoissa tuotiin esille seuraavia hyvinvoinnin osa-alueita: rauhallinen tila, mahdollisuus rauhoittumiseen, etääntyminen arjen haasteista ja sosiaaliset kontaktit. Erityisesti kirjasto rauhallisena tilana nousi esille monissa tarinoissa. Mahdollisuus rauhoittua myös kodin ulkopuolella koetaan tärkeänä.
Kaipaan rauhaa, kun arki pienen lapsen kanssa alkaa tuntua huminana päässä. Täällä voin olla ja rentoutua.  Nainen 30v

Toinen kirjaston vaikuttavuutta kuvaavista asioista on kirjastokäyttäjien parempi menestys työelämässä, opinnoissa sekä harrastuksissa. Opiskelun ja tiedonsaannin tukeminen on myös kirjaston lakisääteinen tehtävä. Kirjasto tukee oppimista ja opiskelua monin tavoin aina lukutaidon kehittymisestä, monipuolisiin aineistoihin ja rauhallisiin tiloihin. Kirjaston aineisto mahdollistaa tutustumisen erilaisiin harrastuksiin sekä mahdollistaa lukuharrastuksen lisäksi mm. musiikin harrastamisen ja siinä kehittymisen tarjoamalla välineitä ja tiloja harjoitteluun.

Kirjastoa vapaa-aikanaan käyttävät osaavat aineiston mukaan lisäksi hyödyntää kirjastoa työelämässäkin. Samoin lapsuudesta saakka kirjastoa käyttäneille kirjastonkäyttö oli luontevaa myös opiskeluvaiheessa.
Minusta tuli henkilö, joka pitää vanhuksille viriketoimintaa Lahden viidessä eri palvelutalossa. Kun sain työkuviot eteen ja haasteen sitä aloitella, mietin, mikä on se tietolähde, josta saan vinkkejä?... Sain silloin paljon apua kirjastosta työhöni.  Nainen, ikä ei tiedossa 

Mielenkiintoinen vaikuttavuutta kuvaava mutta sekä kirjaston oman strategian että kirjastolain ulkopuolelle jäävä näkökulma on kirjaston rooli kasvatuksen tukijana. Kirjasto nähdään kasvatuksen tukena sekä henkilökunnan kasvattajarooleina että kirjastoaineiston hyödyntämisenä kotona tehtävän kasvatustyön tueksi. Kirjastoa pidetään turvallisena kodin ulkopuolisena ympäristönä, jossa lapset luontevasti oppivat sosiaalisia taitoja ja kykyjä toimia itsenäisesti. Kirjasto on paikka, jossa lapset voivat turvallisesti viettää aikaa ikätasonsa mukaisesti myös ilman vanhempia.
Uskon, että ajan viettäminen kirjastossa opetti myös käyttäytymään kodin ulkopuolella vieraiden ihmisten kanssa. Nainen, 40 v.

Tutkimusaineisto käsiteltiin aineistolähtöisellä sisältöanalyysimenetelmällä ja tutkimus sisältääkin runsaasti alkuperäisaineistoa asiakkaiden tarinoista. Tarinoista poimittuja tekstejä hyödynnetään jatkossa myös kirjaston markkinoinnissa mm. sosiaalisen median kautta.

Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin tästä.

Lisätietoja:

Tanja Ojakangas
tanja.ojakangas@lahti.fi

Asiakkaiden kommentit

Kommentin kirjoittaminen edellyttää sisäänkirjautumista.

Ei kommentteja

Muistilista

Sinulla on 0 teosta muistilistassa.

Näytä muistilista